Oudergesprek


Naar de schoolgids index


Niemand kent het kind zo goed als de ouder. Wij beschouwen ouders als de experts op het gebied van hun kind. Samen gaan we steeds in gesprek over wat we denken dat het kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. 

Twee keer per schooljaar zijn de oudergesprekken gepland. In november wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek. Tijdens dit gesprek gaan we vooral in op de sociaal-emotionele ontwikkeling en geven we een beeld van de eerste resultaten van uw kind. In het gesprek zijn beide ouders en de aandachtsleerkracht aanwezig. Na het eerste rapport in februari nodigen we ook alle ouders uit voor een tweede gesprek.
Alle kinderen krijgen een rapport in maart (na de eerste Cito-ronde) en in juli. In totaal dus twee rapporten. We hebben er bewust voor gekozen om het eerste rapport pas in februari mee te geven, omdat we u dan een completer beeld kunnen geven van uw kind. In november zijn nog vrij weinig gegevens voorhanden, waardoor het opmaken van een rapport lastiger is. Dit betekent niet dat de eerste ouderavond ook pas in maart is, dat zou immers erg laat zijn. 

Na het 2e rapport in juni / juli kan de leerkracht, of u als ouders, aangeven of een gesprek gewenst is. Kinderen die korter dan 13 weken op school zitten, krijgen nog geen rapport. We hebben te weinig gegevens om een reëel rapport te maken. Natuurlijk worden de ouders wel tijdens een oudergesprek geïnformeerd over hun kind. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor vragen of een gesprek. U kunt hiervoor naast de oudergesprekken een afspraak maken bij de aandachtsleerkracht (mentor) van uw kind. Kinderen in groep 8 krijgen tijdens het oudergesprek in november het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. In februari, tijdens het gesprek n.a.v. het eerste rapport, krijgen de ouders en het kind het definitieve schooladvies. Voor alle gesprekken krijgt u een uitnodiging. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids