Verlofaanvraag / Leerplicht


Naar de schoolgids index


Vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin het kind 5 jaar is geworden, is het kind volledig leerplichtig. Dit betekent dat uw kind vanaf groep 2, 5 dagen per week onderwijs dient te volgen. 

Hoe te handelen bij een aanvraag extra verlof? Vakantieverlof tijdig schriftelijk indienen bij de directeur van de school.  Gebruik hiervoor het verlofformulier dat u hier beneden kunt vinden. Voor tien dagen en minder neemt de directeur hierover een beslissing en deelt dit ouders/ verzorgers schriftelijk mede, indien nodig met mededeling van de toekennings- of afwijzingsgrond. Voor meer dan tien dagen neemt het College van Burgemeester en Wethouders op advies van de leerplichtambtenaar een beslissing. De directeur zendt de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar.
Omstandigheden waarbij een leerling in aanmerking kom voor extra verlof:

  • bij een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden;
  • bij verhuizing (1 dag);
  • bij het huwelijk van bloed- of aanverwant t/m de 4e graad (1 of 2 dagen);
  • bij een ernstige ziekte of overlijden van een bloed- of aanverwant t/m de 4e graad (duur in overleg met de directeur);
  • bij de bevalling van moeder, verzorgster, voogdes, bij 12,5-, 25-, 40, 50-, 60- jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad;
  • voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen (vakantie is nimmer een gewichtige omstandigheid). 

Welke uitzondering van vakantieverlof kent de leerplichtwet (artikel 11 onder f. van de Leerplichtwet)?
Wegens specifieke aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers is het alleen mogelijk om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een directeur kan verlof geven als de ouder/verzorger kan aantonen dat deze het merendeel van zijn inkomen alleen in de schoolvakantieperiodes kan verdienen. De ouder/verzorger dient de benodigde bewijsstukken bij de verlofaanvraag te overleggen. Indien er met deze reden verlof wordt verleend, mag: Dit maximaal éénmaal per schooljaar worden verleend en moet het ook de enige vakantie in dat schooljaar zijn voor ouder en kind. Dit mag niet langer duren dan tien schooldagen. Dit kan nimmer plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar en de laatste schoolweek.
Het komt steeds vaker voor dat ouders een verzoek doen om de vakanties te verlengen. Het eerder starten of langer laten duren van een vakantieperiode is geen geoorloofde reden om uitstel van de leerplicht aan te vragen. Hiervoor kan de directeur geen verlof toekennen. 

Dit formulier gebruiken voor het aanvragen van verlof.  

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids