Ondersteuning bij Dynamiek Scholengroep


Naar de schoolgids index


Dynamiek Scholengroep streeft ernaar om zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs te bieden op de school in hun thuisomgeving.

Dit gebeurt door te werken in twee clusters. Onze school maakt onderdeel uit van cluster oost.
De middelen voor de extra ondersteuning zijn toebedeeld aan de clusters. Op basis van deze gelden wordt aan elk cluster een ondersteuningsteam toegewezen. De clusters hebben een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap t.a.v. de inzet van de ondersteuningsmiddelen en expertise. De totale ondersteuning staat onder leiding van een Bovenschools Ondersteunings Coördinator (BOC-er).

Het ondersteuningsteam van een cluster wordt gevormd door: de BOC-er, de Intern Begeleiders/leerkrachten zorg van het cluster, orthopedagoog/GZ-psycholoog van BCO, de Ambulant Begeleiders uit de regionale expertisecentra (REC’s) 1,2,3 en 4 en Ambulant begeleider van het speciaal basisonderwijs (SBO). 

Ook teamleden uit het cluster, die gespecialiseerd zijn, kunnen worden ingezet.
Elk cluster kan een beroep doen op de gezinscoaches en medewerkers uit de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg.

Bovenschools blijft het Ondersteuningsloket bestaan voor het multidisciplinair bespreken van leerlingen waarbij er vanuit verschillendeinvalshoeken bekeken wordt wat “ondersteuning op maat” moet inhouden. 

Hierbij zitten alle betrokkenen die ondersteuning aan het kind en/of het gezin bieden samen aan tafel. De vraag is wie de regie neemt, met als doel te werken vanuit één kind (gezin) / één plan. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids